Tromsø jernbaneutvalg

Tromsø jernbaneutvalg ble opprettet av formannskapet 10.  januar 2017 (Sak 10/17). Utvalget er opprettet for en begrenset periode (10.01.17 – 30.06.18). Det skal, på vegne av Tromsø kommune, ivaretas et politisk engasjement fra næringsliv, sivilsamfunnsaktører og det politiske miljøet i nord.

Utvalget viderefører arbeidet til et kommunestyreoppnevnt ad hoc jernbaneutvalg som var i funksjon våren 2016. Ad hoc-utvalget utarbeidet en uttalelse til NTP

Uttalelsen konkluderte med at Tromsø kommune anbefalte bygging av Tromsbanen en ny jernbanestrekning mellom Tromsø og Narvik, med sidearm til Evenes/Harstad og direkte overgang til det svenske jernbanenettet via en opprustet Ofotbane.

Utvalgets mandat

  • Jernbaneutvalget skal på vegne av Tromsø kommune samle argumentasjon og kunnskap knyttet til jernbaneutbygging i nord.
  • Utvalget skal bistå med informasjon og fakta til bruk i kommunens politiske arbeid opp mot behandlingen av NTP 2018-2029.
  • Utvalget skal bygge ut jernbanefaglige kontakter, spesielt med andre nordnorske fagmiljøer, for å oppnå samkjøring av nordnorske jernbaneplaner.
  • Utvalget skal bygge ut kontakten med de nasjonale jernbanemyndigheter, i første rekke Jernbanedirektoratet og Bane NOR.
  • Jernbaneutvalget skal søke samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer for å samle eksisterende og nye elementer som kan inngå i en første samfunnsøkonomisk analyse av Tromsbanens betydning regionalt og nasjonalt. Dette vil inkludere klima og miljø, så vel som andre ikke-prissatte konsekvenser.

Utvalgets medlemmer

Leder: Terje Traavik, kommunestyrerepresentant, MDG

Nestleder: Gunnar Pedersen, kommuestyrerepresentant, H

Medlemmer: Irene Dahl, fylkesvaraordfører (V), Åsne Øysteinsdotter Høgetveit (SV), Jon-Arne Jørstad (Rødt), og Einar Sørensen, internasjonal transportrådgiver